algemene-voorwaarden

 

Algemene Leverings-Betalings-en Verkoopvoorwaarden

van The Blue Turban,

Watertuin 24

3648 GC Wilnis The Netherlands

Tel0031 297 254699 Fax 0031 297 254389 ,Mob. 06 15421594 E-mail:__ bluet@xs4all.nl K.v.K. nr. 34174061

Artikel 1 - Definities

Opdrachtnemer: de verkoper van The Blue Turban.

Opdrachtgever: de koper, degene die de opdracht geeft.

Deze is een zakelijke afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Afleveren: De feitelijke aanbieding aan de koper van de overeengekomen goederen of half gerede producten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn alleen van kracht indien opdrachtnemer die schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de specifieke overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij werkzaamheden, dan wel een deel daarvan door derden zijn uitgevoerd.

Afbeeldingen, beschrijvingen, modellen, voorbeelden, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door de opdrachtnemer verstrekte gegevens binden haar niet.

Opdrachtnemer wordt over opdracht en de uitvoering ervan uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degene die daartoe blijkens inschrijving bij de K.v.K. werd gerechtigd.

Artikel 3 - Overeenkomst

De aanbetaling: opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst of bestelling een aanbetaling te vragen.

De betaling: betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum zonder betaling, is de afnemer van rechtswege in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke de wettelijke rente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de afnemer jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening.

Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste van alle verschuldigde rente en kosten en ten tweede van opeisbare facturen die lang openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4 - Levering

Levering is vanaf verkooppunt.

De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem / haar worden afgeleverd, dan wel te beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten, verschuldigd zijn.

Deelleveringen: Het is de opdrachtnemer toegestaan orders in gedeelten af te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd is de opdrachtnemer bevoegd elk deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 - Levertijd

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet worden verricht.

Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd door nalatigheid, oponthoud of fouten van derden (koeriersbedrijven, douane etc. ) kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij overschrijding van de levertijd wordt de opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is het dubbele van de oorspronkelijke levertijd. Een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn zal niet worden doorgerekend.

Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de gevolgschade.

Artikel 6 - Technische eisen

Alle technische eisen die door de afnemer aan de te leveren goederen worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst te worden vermeld.

Artikel 7 - Annulering overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en afnemer kan onmiddellijk worden ontbonden indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 8 - Garantie

Opdrachtnemer geeft garantie op de door haar geleverde producten gedurende een periode van 3 weken na levering. Deze garantie is van toepassing op ontwerp – fabricage – of materiaalfouten.

Indien het product een ontwerp -materiaal - of fabricagefout vertoont heeft de afnemer recht op herstel van de zaak. Opdrachtnemer kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel niet mogelijk is.

De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtnemer blijft eigenaar van de door afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de daarbij komende kosten en rente volledig is betaald.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand -ontploffing -en waterschade alsmede diefstal. De polis dient op eerste verzoek ter inzage te worden aangeboden.

Artikel 10 - Gebreken, klachttermijnen

De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient te worden nagegaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-de juiste zaken zijn afgeleverd, de juiste hoeveelheid en aantal overeenstemmen met de overeenkomst.

-de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien die ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinde.

Worden gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de afnemer deze, binnen 3 dagen na levering, schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer.

Ook al reclameert de afnemer, de verplichting tot betaling blijft bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan opdrachtnemer worden geretourneerd.

Artikel 11 - Incasso

Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geregeld als in artikel 8 - garantie van deze voorwaarden.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door assuradeur in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en de opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de transactie of dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, van alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Tijdens overmacht worden levering -en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14 - Geschillen

De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Wijzigingen en vindplaats algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.

Over ons

Service

Betaalmethoden

  • Ideal en Paypal als betaalmethoden